ទំនាក់ទំនង | ridelbt.com Long Beach Transit

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

មកមើលការទំនាក់ទំនង LBT?

 

គំរោងព័ត៌មាន និង Trip 562.591.2301 
មជ្ឈមណ្ឌលហៅសេវាថែទាំអតិថិជន 562.591.2301 ឬ comments@lbtransit.com
ការិយាល័យ លេខាធិការ គណៈ កម្មការ និង
សំណើ ច្បាប់ កំណត់ ត្រា សាធារណៈ 
board@lbtransit.com
ការិយាល័យនាយករង ceo@lbtransit.com
ការស៊ើបអង្កេតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសារព័ត៌មាន  media@lbtransit.com ឬ 562.599.8585

 

ប្រសិន បើ អ្នក ចង់ រាយ ការណ៍ ពី បញ្ហា ឬ មាន សំណួរ សូម ទូរស័ព្ទ ទៅ មជ្ឈមណ្ឌល ទូរស័ព្ទ អតិថិ ជន របស់ យើង ឬ ផ្ញើ អ៊ីម៉ែល មក ពួក យើង ។

Customer Care Call Center and Transit & មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន Visitor

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការរៀបចំផែនការការធ្វើដំណើររបស់អ្នក អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងារ Customer Care របស់យើងនៅម៉ោង 562.591.2301 , ថ្ងៃច័ន្ទ-សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង 6:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 7:30 ល្ងាចនិងចុងសប្តាហ៍ចាប់ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹក ដល់ 5:00 ល្ងាច។

លោកអ្នកអាចទទួលជំនួយពីមនុស្សក្នុងខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន Transit & Visitor នៅកណ្តាលក្រុង Long Beach , ថ្ងៃច័ន្ទ –សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង 7:00 ដល់ម៉ោង 6:00 ល្ងាច និងចុងសប្តាហ៍ចាប់ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច។

Información y asistencia en español estan disponibles bajo peticion. Llamenos al 562.591.2301.

ព័ត៌ មាន ជំនួយ ភាសា ខ្មែរ
Tagalog Language Assistance Infographic