តាក់ស៊ីទឹក

ត្រឡប់ ថ្ងៃ ទី 24 ខែ ឧសភា វិញ ។

នេះ ជា របៀប ដែល អ្នក ជិះ រថ យន្ត ក្រុង ។

១. ធ្វើឆ្នាំអាជីព។

ឥឡូវ អ្នក ទៅ កន្លែង ។

តើ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ក្រុង ដោនថោន នៅ ចុង សប្តាហ៍ នេះ ឬ ទេ ?