នេះ ជា របៀប ដែល អ្នក

ជិះឡានក្រុង។

១. ធ្វើឆ្នាំអាជីព។

ឥឡូវ អ្នក ទៅ កន្លែង ។

 

សិក្សា នៅ លើ ឆមាស នេះ ។

តើ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ក្រុង ដោនថោន នៅ ចុង សប្តាហ៍ នេះ ឬ ទេ ?