ការ ផ្លាស់ ប្តូរ សេវា កម្ម បន្ទាប់ របស់ LBT នឹង ចូល ជា ធរមាន នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 18 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023 ។

ជិះឡើងនិង Downtown.

សូម ស្ថិត នៅ ក្នុង អាជីវកម្ម តភ្ជាប់ & # 160; ។

តើ ថ្លៃ ជិះ មាន តម្លៃ អ្វីខ្លះ ?